Regulamin

Rodzice » Rada Rodziców » Regulamin

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

§ 1

Tryb powoływania

Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i art. 54 Ustawy o systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. z późniejszymi zmianami  i składa się z trzyosobowych reprezentacji rodziców wszystkich klas.

 1. Rada Rodziców jest reprezentantem ogółu rodziców uczniów.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działaności.
 5. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą ustalając zasady i zakres współpracy.

 

§ 2

Struktura Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców składa się z:

          a)  Przewodniczącego RR wybranego spośród przedstawicieli rad oddziałowych

          b)  Z-cy przewodniczącego wybranego spośród przedstawicieli rad oddziałowych

          c)  Sekretarza wybranego spośród przedstawicieli rad oddziałowych.

     2.  Kadencja RR trwa 1 rok z możliwością przedłużenia za zgodą rad oddziałowych.

 

§ 3

Tryb pracy RR

 1. Działanością Rady Rodziców kieruje na co dzień przewodniczący i prezydium wybrane na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym na początku każdego roku szkolnego.
 2. W skład prezydium powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich poziomów klasowych w ilości 5-8 osób.
 3. Oprócz prezydium na walnym zebraniu wybierana jest Komisja Rewizyjna w składzie trzech osób.
 4. Zebrania RR odbywają się co najmniej 3 x w semestrze.
 5. Co najmniej 3 x w roku odbywają się sptkania rad oddziałowych ze szkolną RR.

 

§ 4

Cele RR

Celem RR jest pomoc w realizowaniu statutowej działaności szkoły, a w szczególności:

     -   uczestnictwo w procesie wychowawczym młodzieży,

     -   gromadzenie i dysponowanie środkami finansowymi wspierającymi gospodarczo szkołę,

     -   występwanie do dyrekcji i rady pedagogicznej z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

     -   wspieranie materialnie uczniów rodzin najuboższych, w sytuacjach losowych,

     -   sponsorowanie nagród dla wyróżniającej się młodzieży.

 

§ 5

Uprawnienia RR

RR może występwać do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i piniami i we wszystkich sprawach szkoły.

Kompetencje RR

      a) uchwalanie w prozumieniu z radą pedagogiczną:

         -  programu wychowawczego szkoły

         -  programu profilaktyki

      b) opiniowanie programu i harmonogramu pprawy efektywności kształcenia lub wychowania

      c) opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

      d) ustalanie wydatków funduszy Rady Rodziców i składanie corocznie (na koniec roku szkolnego) sprawozdania finansowego przed radami oddziałowymi (zgodnie z art. 53 ust.4 ustawy o systemie oświaty)

      e) wyznaczenie osoby prowadzącej fundusze RR

      f) wspiera działalność Samorządu Uczniowskiego

      g) jeżeli RR w terminie 30 dni od dnia rozpczęcia roku szkolnego nie uzyska prozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez RR w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

 

§ 6

Sprawy finansowe

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące ze składek i innych źródeł na własnym koncie bankowym.
 2. Wysokość składek na dany rok szkolny oraz termin wpłaty określa każdorazowo walne zebranie na wniosek prezydium RR.
 3. Jeżeli do naszej szkoły uczęszcza rodzeństwo, to każde z nich płaci składkę w wysokości 50%.
 4. Preliminarz wydatków na dany rok szkolny przedstawia prezydiu a zatwierdza walne zebranie.

 

§ 7

Rada Rodziców może wspierać gosporaczo szkołę pprzez:

       - wykonywanie pewnych prac nieodpłatnie

       - przekazywanie sprzętu, urządzeń i innych przedmiotów przydatnych w procesie dydaktyczno-wychowawczym lub gospodarczym szkoły.

 

§ 8

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

      - Rada Rodziców przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wlkp. ul. Kosynierów Gdyńskich 8.

 
 • Dodaj link do:
 • www.facebook.com