Projekty unijne

   

Projekt "Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego"

 

Link do informacji o projekcie.

 

 

Ekonomia w Praktyce


Realizowana w szkole od drugiego semestru 2013/2014r.

Pierwsze efekty pracy uczniów mozna zobaczyć na stronach:

CEO i edunews.pl

 

„Liderówka 2014” - bezpłatne tygodniowe warsztaty wakacyjne dla uczestników „Ekonomii w Praktyce” : 7 – 14 lipca 2014r. Rejestracja do 24 kwietnia.

Wejdź i zarejestruj się

 

 


 

As Kompetencji

 

3 letni projekt realizowany w latach 2009-2012 (5 semestrów) na obszarze 3 województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego. Realizatorami byli: Combidata Poland Sp. z o.o. i Uniwersytet Szczeciński.

 

Celem projektu było umożliwienie uczniom rozwoju kompetencji matematyczno-fizycznych
i kompetencji z przedsiębiorczości poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych. Grupę matematyczno-fizyczną (11 uczniów) prowadziła mgr Monika Zedel, grupę z przedsiębiorczości (14 uczniów) mgr Krystyna Nowak. Zajęcia prowadzone były metodą projektu. W każdym semestrze uczniowie pracowali nad wybranym tematem,
a końcowym efektem były prezentacje pokazywane i omawiane na forum szkoły. Młodzież uczestniczyła w wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz musiała zaliczyć 180 wybranych modułów zajęć e-learningowych.

 

W wyniku realizacji projektu szkoła otrzymała: tablicę interaktywną, laptop, projektor.

Więcej o projekcie na AS KOMPETENCJI

 


 

MKK – Moje kluczowe Kompetencje

 

Projekt realizowany w latach 2010-2013 przez Międzynarodowe Centrum Szkoleń
i Kompetencji, należące do grupy Syntea S.A. Uczestnikami są uczniowie z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości. Szkoła brała udział w dwóch edycjach: II 2011/2012
i III 2012/2013 (jeszcze trwa). Obecnie prowadzone są zajęcia pozalekcyjne: Edukacja komputerowa IT/ICT – opiekunowie mgr Barbara Sołtys, mgr Piotr Kołoszyc oraz „Będę Przedsiębiorcą” – opiekunowie mgr Krystyna Nowak, mgr Roman Pęcherz. W II edycji mgr Elżbieta Wesołowska prowadziła kurs języka angielskiego.

W ramach projektu młodzież ma możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów, otrzymuje materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne.

 

 

 


 

Newton Też Był Uczniem

 

Program akademickiego wsparcia szkolnego ruchu naukowego jest projektem UAM, w którym nasza szkoła bierze udział w latach 2010-2013. Uczestniczy w nim 15 uczniów i obejmuje ich trzyletni cykl nauczania.

Adresowany jest do uczniów liceów ogólnokształcących województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. W trzyletnim projekcie uczestniczy 360 uczniów z 24 szkół. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Projekt realizują cztery wydziały Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: Wydział Biologii, Chemii, Fizyki, Matematyki i Informatyki.

W ramach realizacji projektu przeprowadzane są następujące działanie dydaktyczne:

1.zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli akademickich UAM w naszej szkole

2. zajęcia pozalekcyjne przeprowadzane przez nauczycieli IV LO

3. cztery 1- dniowe warsztaty realizowane na UAM w trakcie każdego roku szkolnego

4. dwa 5- dniowe warsztaty letnie „ Jestem naukowcem” prowadzone na UAM w czasie wakacji letnich w roku 2011 i 2012 ( po I i II klasie).

Szczegółowe cele projektu:

  1. Rozbudzanie zainteresowań naukami matematyczno- przyrodniczymi i informatycznymi

  2. Rozwinięcie interdyscyplinarnego podejścia do przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i informatycznych

  1. Wdrożenie modelu intensywnej współpracy liceów ogólnokształcących z wyższymi uczelniami.

Program merytoryczny został skonstruowany wokół następujących tematów wiodących:

  • Woda– w klasie I

  • Ekosystem – w klasie II

  • Ewolucja – w klasie III

Więcej informacji NEWTON

 


 

„Uczeń menadżerem własnej wiedzy”

Celem projektu było stworzenie możliwości poznania przez ucznia swoich predyspozycji, a następnie w zależności od tego zaplanowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Pierwszy etap projektu, koordynowanego przez nauczycielkę matematyki – Monikę Zedel, obejmował badania profilu zawodowego mające wskazać, jakie obszary swoich zainteresowań młody człowiek powinien kształcić. Kolejnym krokiem był cykl zajęć i kół zainteresowań zaplanowanych wg bloków tematycznych. Uczestnicy zajęć w różny sposób zdobywali wiedzę (warsztaty, wyjazdy, spotkania z profesjonalistami, kursy), a przede wszystkim w oryginalny sposób dzielili się efektami swojej pracy na forum szkoły lub społeczności lokalnej (seminaria naukowe, strona internetowa, symulacja akcji ratowniczej, biuletyn literacki, multimedialne pomoce dydaktyczne, wolontariat). Umożliwiono młodzieży realizację swoich pasji, zainteresowań i marzeń w następujących działaniach: Diagnoza zainteresowań, uzdolnień i motywacji, Warsztaty dziennikarsko-literackie, Warsztaty programistyczne, Matematyka w „ortocentrum” zainteresowań, Grupa krajoznawczo – turystyczna „Przygoda”, Kurs „Problemy współczesnej biologii”, Język filozofów starożytnych na usługach współczesnego świata, Pomóż innym, gdy ich życiu i zdrowiu zagraża niebezpieczeństwo, Koło ochrony środowiska, Poznajmy się, Grupa interakcyjna, Szkolne Koło Wolontariatu. Zwieńczeniem całego projektu był trzydniowy wyjazd do Warszawy dla najbardziej aktywnych uczniów.

 


 

„Droga do sukcesu”

Ogólnym celem projektu, koordynowanego przez nauczycielki matematyki – Barbarę Sołtys i Monikę Zedel, było wdrożenie w naszej szkole programu rozwojowego ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych. Przeprowadzone zajęcia służyły wyrównywaniu braków i opanowaniu wiadomości w stopniu umożliwiającym osiągnięcie wyższych wyników na egzaminie maturalnym. Grupę docelową projektu stanowili uczniowie, którzy zamieszkują na terenach wiejskich bądź w małych miasteczkach i pochodzą z rodzin o niskich dochodach.

W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przygotowujące do matury z przedmiotów ogólnych tj. j. polski (5 grup), j. angielski(4 grupy), j. niemiecki(2grupy),j. francuski (2 grupy), matematyka (3 grupy), historia (1grupa), geografia (1grupa), biologia (1grupa), fizyka (1grupa), chemia (1grupa), wiedza o społeczeństwie (1grupa) w dwóch edycjach – dla klas trzecich i drugich. Uczniowie podzieleni zostali na małe grupy, najczęściej dziesięcioosobowe.

W ramach projektu „Droga do sukcesu” odbył się także kurs „EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ”, polegający na przeprowadzeniu dla uczniów klas pierwszych 10-godzinnych zajęć wspomagających ich potencjał intelektualny. Kurs ten miał zmotywować do korzystania z nowych dróg zdobywania i utrwalania wiedzy.

Podobnie zajęcia „Zarządzanie czasem” przeznaczone dla uczniów klas trzecich miały na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi technikami gospodarowania czasem.

Projekt „Planujemy przyszłość” zwieńczyły dwa wyjazdy do Warszawy jako jednego z największych ośrodków akademickich w Polsce. Pierwsza wycieczka odbyła się w okresie ferii zimowych, druga - w pierwszym tygodniu wakacji.

 


 

„Wespół w zespół z Matematyką bez Granic”

Projekt, którego pomysłodawcą jest Polskie Towarzystwo Matematyczne. Od września 2009 roku brała w nim udział klasa I a wraz z nauczycielką matematyki Barbarą Sołtys. Projekt ma na celu zainteresowanie uczniów naukami matematyczno – przyrodniczymi poprzez pokazanie ich zastosowań w życiu codziennym z wykorzystaniem języków obcych a także zwiększenie dostępności do efektywnych, innowacyjnych i atrakcyjnych form podnoszenia poziomu umiejętności. Młodzież uczy się także skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w twórczy sposób oraz interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość.

Galeria

 
  • Dodaj link do:
  • www.facebook.com